Seguint les recomanacions adoptades pel Consell Valencià, en l’Acord del 19 de juny i posterior modificació en la Resolució de 17 de juliol de 2020, sobre les mesures de prevenció enfront del Covid-19, l’Escola de Música de la Unió Musical L´Eliana estableix el següent Pla de Contingència i prevenció enfront de la propagació del Covid-19.
Les normes seran d’obligatori compliment, per a tota la comunitat educativa, dins de l’edifici en el qual es desenvolupa l’activitat de l’Escola de Música.

Obligacions generals:

a) Totes les consultes o tràmits amb secretària es realitzaran per e-mail, infouniomusical.leliana@gmail.com, mitjans telemàtics o telefònicament als números 691089062 o 961655555. No es realitzaran consultes administratives presencials. Les consultes amb administració o professorat es realitzaran amb cita prèvia trucant als telèfons indicats anteriorment.

b) Qualsevol membre de la comunitat educativa que presente alguna simptomatologia de malaltia, com a febre, tos, dificultat per a respirar, etc… que puga estar associada a la COVID-19, no acudirà a l’escola i contactarà amb el telèfon d’atenció al Covid-19 (900 300 555) i amb el centre de salut assignat. A més, s’informarà l’Escola de música de la situació.

c) Si durant l’estada en el centre algú presentara algun símptoma de la covid-19 en el centre, haurà habilitat un espai possibilitar el seu aïllament en les instal·lacions a l’espera del seu trasllat.

d) En l’exterior de l’escola (porta d’entrada o eixida) s’haurà de mantindre la distància de seguretat interpersonal de 1´5 metres i l’ús de la màscara serà obligatori.

Accés i eixida de l’Escola:

a) Les familiars o persones acompanyants de l’alumnat hauran de romandre en l’exterior del centre, evitant aglomeracions i guardant la distància interpersonal de seguretat de 1’5 m. No estarà autoritzada l’entrada al centre de pares o acompanyants excepte per causa justificada.

b) L’alumnat accedirà a l’interior del centre en l’horari assignat a la seua classe, per la qual cosa es prega màxima puntualitat per a evitar aglomeracions.

Els alumnes de jardí musical seran acompanyats pel professor a l’eixida en finalitzar la classe.
c) L’entrada de l’alumnat es realitzarà per la porta principal, carrer Begoña, i l’eixida per la porta situada en la *Avinguda de les Corts Valencianes, on esperaran els pares.

d) L’alumnat i professorat que accedisca a l’escola s’haurà d’haver pres la temperatura corporal a la seua casa.

e) Les direccions de trànsit d’alumnat i professorat dins de l’escola estaran degudament senyalitzades amb adhesius en el sòl.

Mesures higièniques de neteja i desinfecció.

a) En l’entrada i en els corredors s’habilitaran catifetes amb desinfectant per als peus i dispensadors de gel hidroalcohòlic per a les mans. Tot l’alumnat es desinfectarà les mans a l’entrada i l’eixida de les aules.

b) Es netejarà i desinfectarà el mobiliari personal de professors i alumnes (cadires, faristols, etc…) abans i després del seu ús.

c) Els instruments habitualment compartits (pianos, percussió, etc…) seran netejats meticulosament després de cada canvi d’intèrpret.

d) Es ventilaran periòdicament les aules. (Obligatòriament a l’acabe de cada classe).

e) Es reforçarà la neteja i desinfecció dels lavabos, zones comunes i superfícies de contacte.

A les aules:

a) Les classes de Llenguatge Musical tindran una duració de 55 minuts (Perquè de temps a procedir a la neteja i desinfecció de materials abans del següent grup)

b) El nombre màxim d’alumnes per aula serà de 10.

c) L’ús de màscares serà obligatori a partir de 1r de jardí musical, encara que es puga mantindre la distància de seguretat interpersonal de 1´5 metres.

d) S’evitarà qualsevol contacte entre l’alumnat.

e) L’alumnat tindrà l’obligació d’acudir a les classes amb els materials d’ús personal necessaris (llapis, goma, bolígraf, quaderns, etc…). Estarà prohibit compartir els materials.

Amb l’esforç de tots aconseguirem que la nostra Escola supere aquesta situació i puguem gaudir de l’aprenentatge de la Música.
Gràcies per la vostra col·laboració i comprensió.