1. PREINSCRIPCIÓNS Y MATRÍCULES

Les preinscripcions per a accedir a l’Escola de música es podran realitzar per la web emplenant el formulari corresponent. Les matrícules es realitzaran exclusivament en horari d’oficina. Es recomana respecten les dates establides, ja que les sol·licituds fora de termini, estaran subjectes a la disponibilitat de places lliures, si n’hi haguera.
Les llistes de grups, horaris i admesos d’instrument per al següent curs, es publicaran en la web i en el tauler d’anuncis de l’Escola a principi de juliol.

ALUMNES DE NOU INGRES EN L’ESCOLA

Els alumnes de nou ingrés a l’escola realitzaran una preinscripció i, a continuació, una matrícula, sempre que, hagen sigut admesos segons places oferides per al curs al qual accedeixen.

Els alumnes admesos amb coneixements musicals que procedisquen d’altres centres o escoles de música, podran accedir a un curs avançat realitzant una prova de nivell.

ALUMNES DE L’ESCOLA

Els alumnes de l’escola matriculats en Ensenyaments Musicals, Ensenyaments Elementals i Ensenyaments Professionals quedaran matriculats automàticament llevat que expressen la seua intenció de causar baixa per al següent curs.

Els alumnes que acaben Ensenyaments Elementals podran accedir als Ensenyaments Professionals no oficials, que es cursen a l’Escola, realitzant una prova d’accés.

Els alumnes matriculats en preparatori i iniciació adults han de matricular-se per al següent curs en l’instrument que desitgen, sempre tenint en compte les places oferides, que es publicaran prèviament al període de matrícula.

2. HORARIS LECTIUS

L’Escola de música seguirà, generalment, el calendari escolar municipal en les seues classes.
Les classes de Sensibilització musical, Jardí musical, Llenguatge musical, Instrument, Música i Harmonia moderna, Agrupacions de Cambra, Musicoteràpia, Iniciació al Jazz, Informàtica musical i Cultura Musical seran impartides de dilluns a divendres a la vesprada. Mentre que algunes de les classes de Musicoteràpia seran al matí, en horari ajustat entre professors i alumnat. Les classes d’instrument es recuperaran sempre que no s’hagen pogut realitzar per absència del professor, en cap cas per absència de l’alumne.

3. DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA

La documentació necessària per a realitzar la matrícula és la següent:

– Dades personals de l’alumne i tutor

– DNI o NIA de l’alumne i tutor

– Dades bancàries

4. ADMINISTRACIÓ

Totes les consultes administratives s’han de realitzar en horari de secretaria de dilluns a divendres de 16’30 a 20’30 hores o bé enviant un e-mail amb aquesta consulta. Així doncs, tots aquells alumnes que desitgen causar baixa durant el curs han de notificar-lo en Secretaria abans del dia 5 del mes corresponent.

Els canvis de domicili, telèfon i domiciliació bancària hauran de comunicar-se puntualment en les nostres oficines, amb la finalitat d’evitar problemes administratius i despeses innecessàries.

Els alumnes de l’Escola de Música abonaran la matrícula en la primera quinzena de juliol i la quota de soci al començament del curs (setembre) en el mateix compte on té domiciliat el pagament dels rebuts de l’escola.

Els preus de les classes i la quota de soci es publicaran prèviament al període de matrícula.

5. CESSIÓ D’INSTRUMENTS

Tots els alumnes de l’escola abans d’agafar un instrument realitzaran un curs preparatori o iniciació de Llenguatge musical. Així doncs, els instruments seran adjudicats en 1r de Llenguatge musical segons la disponibilitat de places oferides a l’Escola. La cessió d’aquests instruments implicarà el manteniment i la reparació a càrrec de l’alumne, ja que, els instruments se cedeixen revisats i en perfectes condicions d’ús.

La adjudicació d’instruments:

a) Els  instruments cedits per un curs seran: Clarinets, saxofons, trompetes, violins, violes y flautes.

b) Els instruments cedits per tres cursos seran: violoncels, oboés, fagots, tubes, trombons, trompes, contrabaixos i bombardins. Aquests instruments podran ser cedits indefinidament solament en el cas que l’alumne no vaja a promocionar als ensenyaments professionals, i l’utilitze exclusivament per a la seua interpretació en alguna agrupació musical d’aquesta Societat, així doncs, per a la utilització d’aquest en qualsevol agrupació aliena a aquesta Societat Musical haurà de donar la seua aprovació la Junta Directiva. Si l’alumne realitzarà els Ensenyaments Professionals en el Conservatori o a l’Escola de música, haurà de comprar el seu propi instrument un any abans de la prova per a poder familiaritzar-se amb aquest.

c) Els instruments aportats per l’alumne seran: guitarres, pianos, dolçaina, instrument de pua, acordió i ukelele.

d) Per a l’especialitat d’arpa, la societat proporcionarà l’instrument que haurà de romandre a l’Escola de música per les seues característiques.

Excepcionalment en alguns instruments cedits per la Societat, aquesta i la Direcció de l’Escola es reserven el dret de prendre les decisions oportunes, sobre la cessió o ús dels mateixos per part de l’alumnat.

6. ACTIVITATS EN EL CENTRE

Durant l’any es programaran i desenvoluparan les següents activitats en el Centre:

a) Setmana d’audicions de Nadal i Pasqua, tant individuals com per agrupacions musicals.

b) Audicions de Fi de curs, tant individuals com per agrupacions musicals.

c) Cursos de perfeccionament d’estiu.

d) Concerts de les diferents agrupacions de la Societat i l’Escola (Banda Simfònica, Orquestra Simfònica, Orquestra de Guitarres, Cor, Jazzume Big band, Banda Juvenil, Agrupació Musical Infantil, Cor Infantil, Cor Juvenil, Grup de Corda, Grup de Guitarres i Grup d’alumnes de percussió “Percume”).

e) Intercanvi d’Escoles de Música.

f) Intercanvi amb les nostres Agrupacions Musicals, tant de la Comunitat Valenciana com de la resta d’Espanya.

g) Cursos d’estiu realitzats durant el mes de juliol, dirigits a alumnes amb o sense coneixements de música.

h) Jornades de Convivència de diferents cors infantils de la Comunitat Valenciana.

i) Cursos de Grups Instrumentals.

j) Actes populars de grup de “Dolçaines i tabals”.

INFORMACIÓ GENERAL DE L’ENSENYAMENT MUSICAL

1. INTRODUCCIÓ

La Unió Musical L’Eliana té com a finalitat oferir una formació musical a totes aquelles persones que vulguen adquirir coneixements musicals i compartir vivències utilitzant el llenguatge de la música com mig universal.

Però, a part de gaudir de la música, també es pot d’aquesta adquirir uns coneixements centrats en uns estudis musicals reglats. Aquests estudis d’Ensenyaments Elementals que proposa la Llei per a l’ensenyament especialitzat de la música són les següents:

ELS CONSERVATORIS, dirigits a la formació de professionals, en els quals es poden cursar els Ensenyaments Elementals, Professionals i Superiors, i que són els únics autoritzats per a expedir títols amb validesa acadèmica i professional.

LES ESCOLES DE MÚSICA, la finalitat de la qual és la formació musical especialitzada d’aficionats de qualsevol edat, així com l’orientació cap a estudis professionals per als qui tinguen una especial vocació i aptitud.

L’accés des de les Escoles de Música als Ensenyaments Professionals es realitza superant les proves que els Conservatoris o Escoles de música convoquen per a accedir al nivell desitjat.

2. OBJECTIUS GENERALS

Els objectius generals de l’Escola de Música de la Unió Musical de L’Eliana són els següents:

Facilitar una formació musical que contribuïsca a aconseguir un major desenvolupament integral de la persona descobrint els beneficis que aporta mantenint la ment sempre activa.

Formar als seus alumnes per a afavorir el sosteniment i enriquiment de les seues agrupacions musicals. L’ingrés en aquestes agrupacions estarà limitat o condicionat a les seues necessitats instrumentals.

Proporcionar, en el seu cas, la capacitació precisa per a l’accés a Ensenyaments Professionals per a tots aquells alumnes que estiguen interessats a accedir a estudis superiors.

3. PROJECTE EDUCATIU

El projecte educatiu de l’Escola de la Unió Musical L’Eliana es pot resumir en tres apartats:

A) OBJECTIUS GENERALS

 • Despertar en els alumnes l’interés per la música.
 • Desenvolupar la seua sensibilitat musical perquè li permeta comprendre el llenguatge de la música gaudint d’aquesta.
 • Apreciar la importància de la música com a llenguatge artístic i mitjà d’expressió cultural.
 • Comprendre el significat de la seua formació per mitjà de la participació en les diferents agrupacions musicals de la Societat.
 • Desenvolupar la formació en Llenguatge Musical, Cant Coral i Instrumental.
 • Proporcionar la preparació necessària per a l’accés als Ensenyaments Professionals a tots aquells que ho desitgen.

B) CONTINGUTS GENERALS

 • Educació Psicomotriu
 • Educació Rítmica
 • Educació Auditiva
 • Expressió Vocal
 • Educació Instrumental

C) ORGANIGRAMA DELS ENSENYAMENTS MUSICALS

SENSIBILITZACIÓ MUSICAL on es comencen a familiaritzar amb la música aportant-los tots els seus beneficis i compartint amb els pares el desenvolupament intel·lectual, auditiu, sensorial i motriu millorant la seua capacitat d’aprenentatge.

JARDÍ MUSICAL (dos cursos), basats en un tractament pedagògic específic per al descobriment i desenvolupament de les capacitats expressives, musicals i motrius que permeten posteriorment l’aprenentatge del llenguatge musical.

PREPARATORI o INICIACIÓ d’adaptació de continguts, tant per als alumnes que han realitzat jardí musical, com per a aquells alumnes de nou ingrés sense coneixements de llenguatge musical que sobrepassen l’edat legal per al seu inici.

ENSENYAMENTS ELEMENTALS (quatre cursos) que tenen com a objectiu dotar als alumnes dels coneixements bàsics per a aconseguir una lectura avançada de partitures i aprofundir en l’estudi del Solfeig com a base de tota l’educació musical.

INSTRUMENT (quatre cursos) on l’alumne adquireix uns coneixements bàsics de l’instrument, així com, la tècnica i el domini d’aquest per a la interpretació d’una partitura musical.

Les especialitats instrumentals que s’imparteixen són les següents:

 • Cant (Clàssic i modern) i Cant-Repertori
 • Corda: Contrabaix, Guitarra (clàssica, elèctrica i flamenca), Baix elèctric, Viola, Violí, Violoncel i Instrument de pua.
 • Percussió
 • Piano i acordió
 • Vent-fusta: Clarinet, Fagot, Flauta, Oboé, Saxofon i Dolçaina.
 • Vent-metall: Bombardí, Fiscorn, Trombó, Trompa, Trompeta i Tuba.

Agrupacions instrumentals a les quals es pot accedir:

Agrupacions escolars:

 • Banda juvenil
 • Cor infantil
 • Cor juvenil
 • Grup instrumental infantil
 • Grup de guitarres
 • Grup de corda infantil
 • Grup de percussió “Percume”

Agrupacions musicals:

 • Banda Simfònica
 • Cor
 • Orquestra Simfònica
 • Orquestra de Guitarres
 • Big band

COR (dos cursos) obligatori per als alumnes matriculats en 3r i 4t d’Ensenyaments Elementals en l’especialitat de piano i cant, i de manera voluntària, per a la resta d’especialitats impartides en aquest Centre.

MÚSICA I HARMONIA MODERNA per a alumnes adults que hagen superat els Ensenyaments Elementals i vulguen tocar en grup adquirint coneixements d’harmonia moderna i xifrada.

INFORMATICA MUSICAL dirigit a alumnes amb coneixements musicals que estiguen interessats en programes d’edició de partitures.

INICIACIÓ Al JAZZ en aquesta assignatura els alumnes que hagen realitzat els Ensenyaments Elementals podran introduir-se en el món del jazz tocant en combos i aprenent nocions bàsiques del Jazz.

AGRUPACIONS DE CAMBRA dirigits a aquells alumnes amb coneixements musicals i instrumentals on faran una pràctica instrumental en grups reduïts.

Cultura Musical per a persones adultes amb o sense coneixements de música que vulguen tindre o ampliar coneixements d’història i/o cultura musical.

D) ORGANIGRAMA DELS ENSENYAMENTS PROFESSIONALS

Els Ensenyaments Professionals a l’Escola es realitzen de forma no oficial, ja que, aquesta no pot expedir documents oficials per no ser Conservatori. Així doncs, l’Escola prepara als alumnes perquè puguen accedir a qualsevol curs d’Ensenyaments Professionals en un Conservatori.

Superats els coneixements dels Ensenyaments Elementals a l’Escola, els alumnes que vulguen accedir al Conservatori per a realitzar Ensenyaments Professionals hauran de superar unes proves d’accés que es realitzaran a partir de la segona quinzena de juny o la primera setmana de setembre.

4. CERTIFICAT

Tots els alumnes que hagen superat amb aprofitament els objectius i continguts de les assignatures dels Ensenyaments Elementals de música en aquesta Escola, podran sol·licitar un CERTIFICAT NO OFICIAL que recolliran durant el mes de Juliol en Secretària.

5. PROVES OFICIALS

Els Conservatoris Oficials de Música convoquen cada any dos tipus de proves per a aquells alumnes que finalitzen els estudis elementals a les Escoles de Música:

Certificat d’Estudis Elementals, que acredita oficialment els coneixements obtinguts en aquest nivell. Està dirigit a aquells alumnes que volen tindre un document oficial, o convalidar-se una assignatura optativa en l’E.S.O sense interés a continuar els estudis professionals.

La matrícula es realitza durant el mes de juny i les proves es realitzaran durant el primer trimestre del curs.

Prova d’accés als Ensenyaments Professionals, dirigida a aquells alumnes amb aptituds musicals que vulguen continuar els seus estudis en el Conservatori.

La matrícula es formalitza entre maig i juliol. Les proves es realitzaran a final de juny i al setembre.

6. CONVALIDACIONS OFICIALS

En l’Ordre del 12 de juliol de 1996 de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, s’estableixen les convalidacions entre els Ensenyaments Professionals de música i les matèries optatives de l’Educació Secundària Obligatòria, de la qual s’extrau el següent:

– La prèvia superació de la prova d’accés als Ensenyaments Professionals o el Certificat d’Ensenyaments Elementals de música, convalidarà per una assignatura optativa d’Educació Secundària Obligatòria.

– També es convalidarà cada assignatura optativa d’Educació Secundària Obligatòria per la prèvia superació d’una assignatura corresponent a qualsevol curs dels Ensenyaments Professionals de música.

En l’Ordre del 2 de gener del 2001, s’estableixen les convalidacions entre els ensenyaments de règim especial de música i determinades àrees d’Educació Secundària Obligatòria de la qual s’extrau el següent:

– L’àrea de Música de l’Educació Secundària Obligatòria serà convalidada en el cas d’aquells alumnes que així ho sol·liciten, per les assignatures d’Ensenyaments Professionals de règim especial de música.